top of page

Støy på arbeidsplassen

Støy er et særlig problem i bygg- og anleggsbransjen og i industri, men vi ser at det også er ansatte i helt andre bransjer som ofte plages av støy. Feks i barnehage/SFO, på tannlegekontor, i åpne kontorlandskap m.m.Grenser for lydnivå Arbeidsgiver plikter å kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning de ansatte utsettes for støy, vurdere hvilken risiko dette utgjør for deres helse og sikkerhet og iverksette tiltak dersom Arbeidsmiljølovens grenser for dette overskrides: Tiltaksverdier varierer med type arbeidsforhold. Når tiltaksverdien overskrides er arbeidsgiver forpliktet til å iverksette tiltak for å redusere støyen. Grenseverdiene er lik for alle typer arbeid og angir støynivå som ikke skal overskrides. For impulsstøy er grensen på 130 dB. Ellers er grenseverdien for støy den lydenergi som en konstant lyd på 85 dB gir i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Fordobles lydnivået (dvs til 88 dB) må eksponeringstiden halveres (dvs til 4 timer), mens lydnivået må være betydelig lavere resten av dagen. Les mer om dB og lydnivå her. Helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll skal gjennomføres for arbeidstakere som utsettes for gjennomsnittlig støybelastning (normert ekvivalentnivå) på mer enn 80 dB eller maksimalt lydtrykknivå som overstiger 130 dB (C) peak. Hva kan gjøres? Administrative støydempende tiltak:

  • alternative arbeidsmetoder

  • rullering av oppgaver

  • vedlikehold av utstyr

Tekniske støydempende tiltak:

  • mindre støyende utstyr

  • lydabsorbenter

  • utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen

Dersom tiltaksverdiene ikke kan overholdes med andre tiltak og arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider grenseverdiene (85 dB A, 130 dB C) skal arbeidsgiver påse at arbeidstakerne benytter hensiktsmessig hørselvern. Arbeidstageren har da også en plikt til å bruke verneutstyret. Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver er pliktig til å tilstrebe å få et lavest mulig støynivå ved hjelp av andre tiltak og at hørselvern er "siste utvei". Visste du at støy også kan være skadelig for helsen ellers? Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet når 8 timers gjennomsnittsverdi overskrider 80 dB eller når arbeidstakerens egen opplevelse er at lydnivået er sjenerende. Her finner du informasjon om spesialstøpt hørselsvern Kilder: Støy i arbeidslivet / Statens arbeidsmiljøinstitutt Støy og helse / Arbeidstilsynet

Comments


bottom of page